Tất cả các bộ số trong lô đề đánh là thắng 100%.

Những con số trong bộ số trong lô đề được thu thập, sắp xếp và được tính toán trong mỗi phương thức. Nhằm mục đích kết hợp logic cơ bản trong xổ số để rút ra được cách đánh lô đề chính xác và hiệu quả. Mời các bạn cùng nghiên cứu với W88 qua bài viết dưới đây

Bộ số trong lô đề theo tuần

 • Tổng số 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00
 • Tổng số 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65
 • Tổng số 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66
 • Tổng số 3: 03,30,12,21,49,94,95,85,67,76
 • Tổng cộng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77
 • Tổng số 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
 • Tổng số 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88
 • Tổng số 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98
 • Tổng số 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99
 • Tổng số 9 là bao nhiêu? Đánh ngay 09,90,18,21,27,72,36,45,45,54
SO DE 1
Bộ số trong lô đề theo tuần

 

Bộ số trong lô đề theo ĐUÔI

 • 0 đầu tiên: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09
 • 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
 • 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
 • 3: 30,31,32,33,35,36,37,38,39
 • 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
 • 5: 50,51,52,53,54,556,57,58,59
 • Đầu 6: 60,61,62,64,64,65,66,68,69
 • Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
 • 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,88,89
 • Lần đầu tiên 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
 • Nằm trong xổ số Powerball
 • Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90
 • Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91
 • Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92
 • Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93
 • Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94
 • Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95
 • Tail 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96
 • Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97
 • Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,89
 • Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99

===>>> xem thêm tại đây: bắn cá online đổi thưởng

 

Những bộ số trong lô đề xếp theo bộ

 • Bộ số  00: 00,55,05,50
 • Bộ số 11: 11,66,16,61
 • Bộ số  22: 22,77,27,72
 • Bộ số  33: 33,88,38,83
 • Bộ số 44: 44,99,49,94
 • Bộ số  01: 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ số  02: 02,20,07,70,25,52,57,75
 • Bộ số  03: 03,30,08,80,35,53,58,85
 • Đặt 04: 04,40,09,90,45,54,59,95
 • Bộ số  12: 12,21,17,71,26,62,67,76
 • Bộ số  13: 13,31,18,36,63,68,86
 • Bộ số  14: 14,41,19,91,46,64,69,96
 • Bộ số  23: 23,32,28,82,73,37,78,87
 • 24 Bộ số : 24,42,29,92,74,47,79,97
 • 34 Bộ số : 34,43,39,93,84,48,89,98
SO DE 2
Những bộ số trong lô đề xếp theo bộ

 

Những bộ số trong lô đề xếp tập hợp theo chạm

 • Chạm0:01,10,02,20,03,30,04,05,05,05,06,06,07,70,08,80,09,90,00,00,00,00,06,07 , 07,07,07,07,08,09,09,09,09,09,90,00,00,00
 • Chạm1:01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,17,18,18,19,19,91,11,11,17,17,17 , 18,18,18,18,19,19,91,
 • Chạm2:02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22,22,22,27,27,28 , 28,28,28,29,29,92,22,22,22,22,22,26,26,26,26,27,29,29,29,29,29,29,29,22,

-> Tương tự như các lần chạm khác, 1 bộ số trong lô đề là tất cả các số có số đó. Ví dụ: Touch 0 là tất cả các số có 0 (đầu 0 + đuôi 0).

SO DE 3
Những bộ số trong lô đề xếp tập hợp theo chạm

 

Hệ thống bộ số trong lô đề, thậm chí sắp xếp (25 số), tối đa 35 ngày, tần suất 8-12 ngày.

00,22,44,66,88,02,20,04,06,06,08,0,80,24,42,22,22,26,62, 28,82,46,44,48,84, 68 86

Bộ xổ số được tổ chức theo số lẻ (25 số), tối đa 28 ngày, tần suất 8-12 ngày.

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73, 39,93,57,75,59,95,79,97 97 97

bộ số trong lô đề Sắp xếp được đặt theo đầu ra (25 số), tối đa 31 ngày, tần suất 8-12 ngày.

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,49,4,61,61,63, 65,67,69,81,83,85, 87,89 89

Tập hợp bộ số trong lô đề các số xếp hạng theo đầu ra (25 chữ số), tối đa 30 ngày, tần suất 8-12 ngày.

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72, 74,76,78,90,99,99,96,98,98

bộ số trong lô đề này được đặt (25 hình), lên đến 23 ngày, tần suất 8-12 ngày.

00,11,22,33,44,01,10,0,20,03,30,04,40,12,12,21,13,31, 14,41,23,32,24,42,34 43

bộ số trong lô đề được tính (25 số), lên đến 22 ngày, tần suất 8-12 ngày.

55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86, 69,96,78,87,97,97,89,98 98 98

Các bộ trong bộ số trong lô đề là nhỏ (25 số), tối đa 31 ngày, tần suất 8-12 ngày.

05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36, 37,38,39,45,47,47,48,49

Một loạt các số về chủ đề được xếp hàng bộ số trong lô đề (25 số), tối đa là 33 ngày, tần suất 8-12 ngày.

90,91,92,93,99,80,81,82,83,84,70,70,71,72,73,74,60,61, 62,63,64,50,51,52,523,544

bộ số trong lô đề được sắp xếp theo (34 số), tối đa là 18 ngày, tần suất 7-10 ngày.

00,03,06,09,12,15,18,21,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 99

Các bộ trong bộ số trong lô đề được chia thành ba giai đoạn là 1 (33 số), tối đa 20 ngày, tần suất 8-10 ngày.

01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,70,76,79,82,85,89,99,94,97

Các bộ trong bộ số trong lô đề được chia thành ba -2 (33 số), tối đa là 17 ngày, tần suất 8-10 ngày.

02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,95,95,98

Tập hợp bộ số trong lô đề được đặt bởi các số 0-5 (36 chữ số), tối đa 20 ngày, tần suất 7-10 ngày.

00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,13,14,15,21,22,23,24,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52.52,54,54,54,5555

Chuỗi số là 1-6 (36 chữ số), lên đến 17 ngày, tần suất 7-10 ngày.

11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,33,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,51,52,54,54,5556,61,62,63,6,6,65,66,65,65,65,65,65, 65 , 65,65,65,65,65,65,65

Các bộ số trong lô đề trong xổ số được phân loại theo 2-7 (36 số), tối đa 15 ngày, tần suất 7-10 ngày.

22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,44,44,45,46,35,35,36,37,42,44,44,45, 45,45,45,45, 47,52.53.54,5556,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77

Một loạt các số trong bộ số trong lô đề 3-8 (36 chữ số), tối đa là 16 ngày, tần suất 7-10 ngày.

33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,5556,5777,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8,87,87,87,87,87,87,87,77 , 77,77,77,77,78,84,84,84,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,87,

Các bộ số trong lô đề được sắp xếp trong 4-9 (36 số), tối đa là 16 ngày, tần suất 7-12 ngày.

44,45,46,47,48,49,4,54,556,57,58,59,64,65,66,67,68,68,67,68,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99

Các bộ trong bộ số trong lô đề được sắp xếp theo tín hiệu 0 (10 số), lên đến 60 ngày, tần suất 18-28 ngày.

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

Các bộ được đánh giá theo hệ thống 1 (20 số), tối đa là 29 ngày, tần suất 9-12 ngày.

01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,77,87,89, 98,90,09

Tập hợp các số trong bộ số trong lô đề được sắp xếp theo hệ thống 2 (20 số), lên đến 37 ngày, tần suất 10-15 ngày.

02,20,24,42,46,64,68,86,08,08,13,31,35,53,57,75,79, 97,91,19

Bộ được đặt bởi 3 (20 chữ số), tối đa là 22 ngày, tần suất 9-12 ngày.

03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74, 47,07,70

Các bộ trong xổ số Powerball được sắp xếp theo hệ thống 4 (20 số), tối đa 30 ngày, tần suất 9-12 ngày.

04,40,48,84,82,28,26,62,06,06,15,51,59,95,93,39,37, 73,71,17

Một loạt các số số được sắp xếp trong một hệ thống 5 (10 chữ số), lên đến 51 ngày, tần suất 15-25 ngày.

05,50,16,61,27,72,38,94,49,94

SO DE 4
Tập hợp các số trong bộ số trong lô đề được sắp xếp theo hệ thống

Kết bài

Trên đây là những bộ số trong lô đề trong số xổ số được sắp xếp trong loại ngày. Được W88 chúng tôi đút kết. Để biết thêm thông tin về lô đề mời các bạn đăng ký W88 để xem thêm những thông tin cần thiết nhé! Chúc các bạn may mắn.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN